De school heeft tot taak het onderwijs zodanig in te richten dat de leerlingen optimaal kunnen ontwikkelen. Ons onderwijs richt zich daarbij grotendeels op de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling, maar ook op het ontwikkelen van creativiteit en het verwerven van noodzakelijke kennis van culturele en lichamelijke vaardigheden. Dat onderwijs vindt plaats in een groep. Voor de leerlingen, de leerkrachten en de school is van groot belang hoe de samenstelling van de groep is waarin het kind geplaatst wordt. Het betreft een complexe afweging waarbij zeer veel factoren een rol spelen.

Ouders mogen van de school verwachten dat de school zorgvuldig met de belangen van hun kind én die van de andere kinderen omgaat en een gemotiveerde beslissing neemt. De school kan niet garanderen dat aan alle wensen van ouders tegemoet kan worden gekomen, omdat daarvoor de belangenafweging te complex is.

Homogene groepen (groep 3 t/m 8)

Als de formatie het toestaat stellen we groepen samen die zoveel mogelijk uit leerlingen van hetzelfde leerjaar bestaan. Bij de overgang naar een volgend schooljaar gaan de leerlingen, als de formatie het toestaat, zoveel mogelijk mee met hun jaargroep.

Heterogene groepen (groep 1 t/m 2)

De Theo Thijssenschool kiest voor een heterogene samenstelling in de kleutergroepen. De combinatieklas wordt samengesteld uit leerlingen van de groepen 1 en 2, vanwege de pedagogische voordelen. De heterogene groepen 1 en 2 worden gelijkmatig aangevuld met zgn. instromers. Hierbij houden we rekening met de individuele zorgvraag (ondersteuningsbehoefte van de individuele kleuter). Dit is de reden dat de ene combinatiegroep groter kan zijn dan de andere groep(en).

Groepsindeling schooljaar 2023-2024

1Groep 1-2 A
2Groep 1-2 B
3Groep 1-2 C
4Groep 3 A
5Groep 3 B
6Groep 4 A
7Groep 4 B
8Groep 5 A
9Groep 6 A
10Groep 6 B
11Groep 7 A
12Groep 7 B
13Groep 8 A
14Groep 8 B