*Waar op deze website wordt gesproken over ouders, bedoelen wij natuurlijk ook de verzorgers van onze leerlingen

Net als iedere school, kan ook de Theo Thijssenschool niet zonder hulp van ouders functioneren. We werken dan ook graag met hen samen! Ouders zijn door middel van verschillende activiteiten betrokken bij het reilen en zeilen op onze school. Ze gaan mee op excursie, steken hun handen uit de mouwen tijdens de voorbereiding van een activiteit of houden ons scherp doordat ze in de medezeggenschapsraad (MR) of ouderraad (OR) zitten.

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit ongeveer 6 enthousiaste en betrokken ouders. De activiteiten zijn vooral gericht op vieringen (Sinterklaas, Kerst, Pasen), op het ondersteunen en mogelijk maken van sportactiviteiten, culturele activiteiten, de inrichting van de school en de schoolomgeving en het mogelijk maken van de aanschaf van bijzondere schoolbenodigdheden. Jaarlijks legt de ouderraad schriftelijk verantwoording af. Lijkt het u leuk om lid te worden van de ouderraad? Meld u dan zeker bij een van de leden. Ook voor vragen, opmerkingen, tips en complimenten voor de OR kunt u natuurlijk altijd bij hen terecht. Het mailadres is: PenningmeesterORtheothijssenschool@ultiemonderwijs.nl

Samenstelling OR

Ouders
Hilda Deuling
Krista Eggens
Sanne Bourjel
Sandra de Jonge
Martine Veen
Christel Stam
Aileen Ploeg

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van de Theo Thijssenschool bestaat uit een afvaardiging van ouders en leerkrachten. De MR komt ongeveer 10 keer per jaar bijeen om het beleid van de directie te bespreken en te toetsen. Zo nodig kan de oudergeleding of de personeelsgeleding de achterban raadplegen om tot een standpunt of advies te komen. De MR heeft recht op informatie van het bevoegd gezag (zoals begroting, beleidsvoornemens en schoolplan) en recht op overleg. Ook heeft de MR initiatiefrecht: hij mag voorstellen doen over alle zaken binnen de school. Door het adviesrecht en instemmingsrecht bij verschillende onderwerpen kan de MR daadwerkelijk invloed hebben op het gevoerde beleid.

De MR-vergaderingen zijn openbaar en de vergaderdata staan in de jaarkalender. Is er een onderwerp dat u na aan het hart ligt en dat uw persoonlijke situatie overstijgt? Vertel het de MR door te mailen naar: PenningmeesterMRtheothijssenschool@ultiemonderwijs.nl

Samenstelling MR

Oudergeleding:Personeelsgeleding:
Nynke TerpstraGea Harms
Alexander DaemsYvonne Weening
Marloes ter VeerLia Steen-Corzaan

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Naast onze eigen MR hebben we ook te maken met een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De GMR van Ultiem Onderwijs bestaat uit 10 leden. Vijf personeelsleden en vijf ouders. In de GMR worden vijf duo’s gevormd (één ouder en één personeelslid). Ieder duo houdt voor achterbanraadpleging contact met een aantal MR’en. In de GMR worden zaken besproken die voor alle scholen gelden. Bestuursformatieplannen en vakantieroosters zijn daar voorbeelden van. De GMR wordt om advies of instemming gevraagd op voorstellen van het bestuur. Een GMR heeft ook het initiatiefrecht om zelf zaken aan te kaarten bij het bestuur.