Ziekmelden

Is uw kind ziek of kan het om een andere reden niet naar school komen? Dat kan gebeuren, u kunt dit telefonisch melden of via de Parro app. Als een leerling op school ziek wordt, proberen we de ouder(s) of verzorger(s) van het kind te bereiken. Dit gebeurt meestal telefonisch. We vragen u dan het kind op school te komen ophalen. We sturen kinderen niet zelf naar huis, zonder uw toestemming.
Bij veelvuldig te laat komen zonder opgaaf van reden of bij veelvuldige ziekmeldingen is de school verplicht melding te maken bij de leerplichtambtenaar.

Verlof aanvragen

Kinderen mogen vanaf de dag dat zij 4 jaar worden naar school. Een kind van 5 jaar is volgens de wet leerplichtig en moet alle lessen volgen die de school organiseert binnen de schooltijden. Overigens mag u uw kind tot de zesde verjaardag vijf uur per week thuishouden, als een gewone schoolweek nog te zwaar is. U hoeft hier geen verlof of toestemming voor te vragen. U moet het wel even melden op school.

In sommige gevallen kan er voor leerplichtige kinderen buiten de schoolvakanties extra verlof worden aangevraagd. Dat kan via de Social Schools app of via het aanvraagformulier verlof.

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. De schooldirectie kan in sommige gevallen toestemming geven voor het niet aanwezig zijn van de leerling door situaties die belangrijk zijn. De schooldirecteur kan maximaal 10 extra vrije dagen geven. Dit mag nooit plaatsvinden in de 1e twee weken van een nieuw schooljaar. De leerplichtambtenaar beslist over het niet aanwezig zijn voor belangrijke situaties van meer dan 10 dagen. Dit kan nooit vakantieverlof zijn.

Veelgestelde vragen over de leerplicht en de voorwaarden voor verlofaanvraag zijn te vinden op de website van de gemeente Midden-Groningen.

Het aanvraagformulier voor extra vrije dagen kunt u krijgen bij de directeur van de school of downloaden via onderstaande link.