Schoolplan 2023-2027

Het schoolplan 2023-2027 van de Theo Thijssenschool maakt de koers van onze school voor de komende jaren zichtbaar. Het maakt duidelijk door welke waarden we ons laten leiden, welke idealen we nastreven en hoe we samenwerken om dit alles te realiseren.

Veiligheidsplan

De school is verantwoordelijk voor de veiligheid van leerlingen, ouders en personeel. Elke school werkt zijn veiligheidsbeleid uit in een schoolveiligheidsplan. Daarin staat hoe de school omgaat met onveilige situaties, meldingen, pesten en incidenten.

Informatievoorziening gescheiden ouders

Dit protocol geeft uitleg over de manier waarop de school omgaat met de informatievoorziening voor gescheiden ouders. Het protocol besteedt onder andere aandacht aan de vraag wat u van de school mag verwachten, wat van u wordt verwacht en op welke informatie u als gescheiden ouders kunt rekenen.

Protocol medisch handelen en medicijnverstrekking

Steeds meer kinderen gebruiken medicatie. Ook krijgt de schoolleiding steeds vaker het verzoek van ouders/verzorgers om hun kinderen de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen. Dit protocol beschrijft hoe we op een verantwoorde manier om gaan met medicijnverstrekking en medisch handelen binnen de Theo Thijssenschool.

Protocol indeling (nieuwe) groepen

Op de Theo Thijssenschool hebben we veelal te maken met meerdere groepen van
eenzelfde leerjaar. Dat maakt dat bijvoorbeeld bij de overgang van de kleutergroepen naar
groep 3 een nieuwe indeling voor de komende groepen 3 gemaakt moet worden. Het kan
ook zijn dat een nieuwe indeling nodig is in de hogere groepen, bijvoorbeeld omdat de
aantallen per groep scheefgelopen zijn of omdat de dynamiek in de groep maakt dat een
nieuwe indeling noodzakelijk is. Dit protocol beschrijft wie wanneer betrokken is in dit proces, welke rol directie, intern begeleider, leerkracht en ouders spelen.

Protocol ziekte- en schoolverzuim

Dit protocol geeft uitleg over de manier waarop de school omgaat met ziekte- en schoolverzuim.

Scholen op de kaart

Op de website van Scholen op de Kaart is meer informatie te vinden over de Theo Thijssenschool. Alle basisscholen in Nederland presenteren daar dezelfde informatie. U ziet per school onder andere cijfers en feiten over het aantal leerlingen van de school, resultaten op de eindtoets en hoe ouders de school waarderen.

Overgangsprotocol

In het overgangsprotocol beschrijven wij hoe wij als school omgaan met de doorstroom van kleuters, doublure en groepsversnelling